forlengelse av:

/rune/vril5.html


hva skjedde med VRIL-PROSJEKTET?

what happend to the VRIL-PROJECT?  below

more here

link to german- with english aut.translation on much stuff on the VRIL-UFOs   |  part 2  |  part 3

 

/rune/vril1.html

The " Aldebaraner-letter " below- autotranslated

Kennedy’s Last Stand: Roots of JFK Assassination lie in what he saw in 1945

Becomes available October 22, 2013

bokroman om bl a Maria Orsic

link to german- with english aut.translation of much stuff on the VRIL-UFOs   |  part 2  |  part 3

se eller hør også informasjonen fra kontakt personen Elena Danaan vedr VRIL-energien- DENNE LYDFIILEN
ELLER LET HEROG SØK PÅ ORDET  'VRIL'


en akademikers artikkel om det esoteriske thule og tyskernes pre "ww2 søken" etter østlig/tibetansk innsikt
(og innholdet i  denne over i  tekst- kopi)

 

 

 


 

en av VRIL-DAMENE i tysk flyger-uniform!

Dette brevet dukket opp på våren 1998 til en dame i Wien. Poststemplet Mexico city uten avsender. Men hun mener det er fra en ung dame hun traff 15 år tidligere i Wien, som hun ble kjent med i noen timer. Om dette er ekte så bekrefter det at Vril-damene faktisk lykkes med å nå Aldebaran og at de ble der. Her er brevet fritt oversatt til norsk.

 

"Vril Odin(romfartøy vril-8) fløy. Mange mener seg å vite eller ane hva som skjedde den gangen. En del skriver bøker om det. Og gir seg ut for å ha vært der eller har informasjon fra første eller andre hånds kilder. Men virkeligheten har et annet og ukjent ansikt. Ingen kan forstå dette, som ikke selv var der og så det. Før morgengry den 21. april Kl. 4.15 året 1945, hadde det store eventyret sin begynnelse. Ja faktisk! SO-kommandoen (selv- offerkommando) hadde blitt utført. Det var som et øyeblikks følelse mellom det å ha tapt eller vunnet alt for Tyskland.

"For vårt planetariske hjem. Men av alt som kom ut av dette og hva SO-kommandoen overtok, vet ingen utenforstående. Dette er ikke overfladisk ment, men det finnes virkelig mennesker der ute, og med den samme opprinnelse som oss. Det er riktig det som Herr Ratthofer skriver på dette punktet. (Wienerforfatteren Norbert Jürgen Ratthofer har tatt del i arbeidet med filmen og er dermed et navn som er kjent).

"Og de ser ut som oss, men det er kun utvendig. Deres vesen og sinn er fullstendig annerledes. De er i stand til fra fødselen av å gjøre ting vi bare har hørt om i eventyr og i fortellinger fra trollmenn og feer. De kan kommunisere uten å snakke,(telepati) de kan bevege ting, uten å røre en finger,(telekinese) og de lever svært lenge og virker dermed som evig unge. I stjernerikenes verdener er alt ganske annerledes enn hva diktere av utopiske romaner har forestilt seg.

 "Det finnes tilnærmet ingen synlig teknikk, ingen støyende metropoler, men over alt natur. Et idyllisk liv fritt for alt laverestående, uten grovhet og råskap. Deres folkestamme er ren, ublandet, den består av kun en eneste rase. Den er lik vår europeiske, men også svært annerledes. De befinner seg på et uendelig mye høyere utviklingstrinn enn folkeblandingen på jorden. Dette er det forresten ingen som vil forstå. De har nemlig for uendelig lenge siden gjort det som vi i Tyskland har villet gjøre. Nemlig å utvikle vårt folk til et høyere nivå. Derfor ble vi vennlig tatt i mot, da vi representerte det eneste folket på jorden som strebet etter renhet og høyere utvikling. Men det var våre fiender som handler ut fra det simple, som vant krigen.

"For stjerneriket var disse jordboere ikke mer enn en maurtue er for et menneske. Spesielt de umoralske landene i vest, fant ingen nåde i stjernemaktens øyne. Vi få tyskere som nå tilhører stjerneriket forblir der. Men det er veldig enkelt for oss å rette et blikk frem og tilbake på jorden. For oss finnes ingen avstander. Like raskt som en tanke, forflytter vi oss med våre sfæriske skip. Ingen ser oss fra jorden når vi kommer. Ingen radar eller stjernekikkert duger. Ingen merker oss. Vi kommer utenfor øyets synsvidde og menneskelige måleapparater. Og fra det usynlige vender vi tilbake til de fjerne stjerner. Flere ganger har jeg vært tilbake på jorden. Der har det ikke blitt bedre, men heller verre. Skikk og moral har sunket enda dypere. Og på det tekniske har fiendemaktene ikke lært noe.

"Tidligere trodde vi at vi hadde kanskje 10 år forsprang eller 20, men det er århundre som den tyske teknikken var overlegen våre fiender. Og nå - takket være stjerneriket, naturligvis enda mer. På jorden mangler nå alt som gjør den høyere vei begripelig.

Det vinduet som åpnet seg til en høyere åndskraft, som vi støttet på, ble atter stengt i mai 1945. En trykkende sløvhet råder på jorden, den gammel testamentlige grusomhet (på dette sted en liten forandring på grunn av politiske grunner) og den rå anglo-amerikanske støy. Forbindelsen til jorden vil derfor opphøre, da den åndskraft, hvis navn som vi startet hele denne vide reise - er uten kraft her.

"Når denne åndskraften atter våkner til liv og det sanne tyskland reiser seg og kan stå foran stjerneriket, først da kan vårt oppdrag bli utført. I mellomtiden har vi bare forbindelse med de få på jorden som tilhører oss og forstår alt. I denne tid er vi ikke på jorden. For vi tilhører de fjerne stjernene."

 oversatt fra http://www.causa-nostra.com/Rueckblick/Zu-Aldebaraner-Brief--r0803a03.htm av seh
se også denne video vedr.dette

norwegian book-novel on among others -  Maria Orsic

link to german- with english aut.translation on much stuff on the VRIL-UFOs   |  part 2  |  part 3

 
The " Aldebaraner-letter "

one of the the VRIL-girls in german air-def. tunic!

remark- this is auto-translated;

Today we would like to comment briefly on those " Aldebaranerbrief " , which was published several years ago and treated in CN I .

The reason for this lies in two e -mail inquiries,
leading us on this issue.
A definitive assessment, we want to include this as objectively possible . We want to leave it at that , to let things speak for themselves as far as they are capable of doing .

In the spring of 1998, since then several times already guessed the public letter arrived with a lady in Vienna, which had investigated in the course of the development work for our film on the theme of "UFO" in Latin America. The letter came without a return address from Mexico , the postmark Mexico City , however, is clear . Allegedly - and probably actually - comes the letter from a young lady who had met the recipient in Vienna about 15 years ago for a few hours . Whether this is more fantasy than reality in games, we do not want to judge . The content of the letter is reproduced below ( ( inserted notes are placed in double brackets) ) . The letter :

... Vril Odin ( ( Aldebaran the spacecraft Vril 8) ) flew . Many think they know or suspect what has happened at that time . Some write books about it , in which they pretend they had been there or kennten sources from first or second hand . But reality has a different , an alien face. No one can understand it , which did not look at it .

In that hour of the 21 April in 1945 , by 4 clock 15, before dawn , as the great adventure has taken its beginning , yes , indeed. The SO ( (self - sacrifice ) ) command has been executed. How it was: Losing a moment between the feelings of everything or gain everything for Germany , for the earth home .

But what has become of all this , and from which , the SO command takeovers that knows no outsider . This is not meant in all appearances. There really are people there , because we have the same origin . It is true , as Mr. Ratthofer writes on this point ( ( Norbert Wiener technical writer Jürgen Ratthofer has been instrumental in the work for the film and therefore known by name ) ) . So they look like us . But that is only on the outside , because by their very nature they are completely different. They are capable of things , from birth, we just know from fairy tales are told in which of magicians and fairies. You can talk without talking ( ( telepathy ) ) can move things without lifting a finger ( ( telekinesis ) ) , they live a very long time and have it forever young. On the main star of the world empire everything is completely different , imagine yourself as a poet utopian novels . There is hardly visible technology , no noisy cities , anywhere nature instead . An idyllic life free from all that is base , without any rudeness and crudeness . Your nationality is pure, unmixed , it consists of only a single race. This is similar to the European , but also very different , it is on an infinitely much higher level of development than the mix of people on earth . Against this they would spare no understanding . You have done immeasurable times before what we wanted in Germany , namely the higher development of our people. Therefore, we were greeted warmly , because we represented the only people on earth , sought the purity and higher development . But our enemies won the war , those who want to do and what is low . For the Star Empire these earthlings would not be more than an anthill for a human being . Especially the immoral countries of the Western powers would find no favor in the eyes of star power.

We each Germans we now belong to the Star Empire , remain there. But it is easy to do every now and then a look at the earth. For us there is no distance . As soon as a thought we rush through our spheres of the space ships . Nobody sees us come from the earth , for that is good no telescope and no Funkmeßgerät ( (radar ) ) , no one noticed us .

We come from the invisible to the eye and the devices of the inhabitants of the earth ,
and the invisibility we return to the distant stars .

Four times I have been on the ground in between . Since it is not better but got worse . Manners and morals have dropped even lower. And in the art, the enemy forces have also learned nothing . Previously, we thought we had maybe ten or 20 years ahead , but there are centuries that German engineering is superior to the enemy , and now, thanks to the Star Empire, of course, even more. On earth now lacks anything to grasp the higher path. The window to the higher mind , we had pushed open , was closed again in May 1945. Dull apathy reigns on earth , the Old Testament Cruelty ( ( made at this point small changes , for political reasons ) ) and the crude Anglo-American uproar . The connection to ground is removed it because our spirit , in whose name we made the long journey , there is no force . If this spirit reawakened when the true Germany rises , so that it can stand before the Star Empire , only then can fulfill our mission . In the meantime, we keep only the few on earth connection , which belong to us and understand everything. During this time we are not on earth , but we are the distant stars ...

The letter , as such , is in all probability genuine. Whether its content is genuine, that is to say truthfully in all that is , can not of course say , a certain skepticism in this regard may certainly not be out of place .
see also this  video regarding this

link to german- with english aut.translation on much stuff on the VRIL-UFOs   |  part 2  |  part 3


Kennedy’s Last Stand: Roots of JFK Assassination lie in what he saw in 1945

Becomes available October 22, 2013Just before the start of his first term on January 20, 1993, President-Elect Clinton made a strange request to close family friend and lawyer Webster Hubbell: “If I put you over there in justice I want you to find the answer to two questions for me: One, who killed JFK. And two, are there UFOs.” According to Hubbell, “Clinton was dead serious.” The key to unlocking the mystery of President Kennedy’s assassination and a possible UFO connection lie in events that occurred 18 years earlier in post-war Germany.

In the summer of 1945, John F. Kennedy was a guest of Navy Secretary James Forrestal in a post-war tour of Germany. Kennedy personally witnessed technological secrets that have still not been disclosed to the general public. These secrets stemmed from technologies that Nazi Germany had acquired from around the world, and were attempting to develop for their weapons programs. The advanced technologies stunned the military government running the U.S. zone of occupied Germany. How did the Nazis develop them? The answer according to the father of German rocket design, Herman Oberth, shocked U.S. military officials. The Nazis had help from “the people of others worlds” – some of the technologies were extraterrestrial in origin.


In searching for answers to who killed President Kennedy we need to start with the death of his mentor, James Forrestal in 1949. Forrestal became the first Secretary of Defense in 1947, a position he held until March, 1949. Forrestal was a visionary who thought Americans had a right to know about the existence of extraterrestrial life and technologies. Forrestal was sacked by President Truman because he was revealing the truth to various officials, including Kennedy who was a Congressman at the time. Forrestal’s ideals and vision inspired Kennedy, and laid the seed for what would happen 12 years later.

After winning the 1960 Presidential election, Kennedy learned a shocking truth from President Eisenhower. The control group set up to run highly classified extraterrestrial technologies, Majestic-12, had become a rogue government agency. Eisenhower warned Kennedy that Majestic-12 had to be reined in. It posed a direct threat to American liberties and democratic processes. Kennedy followed Eisenhower’s advice, and set out to realize James Forrestal’s vision. The same forces that orchestrated Forrestal’s death, opposed Kennedy’s efforts at every turn. When Kennedy was on the verge of succeeding, by forcing the CIA to share classified UFO information with other government agencies on November 12, 1963, he was assassinated ten days later.


Kennedy’s Last Stand is a book about how two American Presidents, Eisenhower and Kennedy, confronted “black world” operations outside of the control of “white world” constitutional government representatives. Kennedy’s Last Stand reveals how JFK tried to realize his friend’s and mentor’s vision of a world where humanity openly knows about extraterrestrial life. The book reveals for the first time, the principal government officials responsible for denying that vision, and orchestrating the assassination of President Kennedy.

Kennedy’s Last Stand: Eisenhower, UFOs, MJ-12 and JFK’s Assassination by Michael E. Salla, Ph.D., becomes available at Amazon on October 22, 2013 – one month before the 50th anniversary of the JFK Assassination.
 

 

main | english